Uvod

Knjižnica posreduje gradivo učiteljem in učencem naše šole. Knjižnica podpira vzgojno-izobraževalno delo v šoli ter razvija in dopolnjuje delo, ki teče na podlagi obveznega učnega programa. Profesorje oskrbuje z ustrezno literaturo na njihovem predmetnem področju. Učencem je v pomoč pri obveznem branju, pri iskanju informacij, ki so dostopne tudi preko interneta ter zbiranju gradiva, potrebnega za izdelavo referatov, raziskovalnih in seminarskih nalog. V čitalnici lahko uporabniki prebirajo revije, pregledujejo enciklopedije, uporabljajo slovarje, slovenski pravopis, tujejezične slovnice, na voljo pa so tudi leksikoni.

Gradivo

Po standardih za šolske knjižnice naj bi fond gradiva v šolski knjižnici srednje šole znašal 10 do 15 knjig na učenca ter 40 enot gradiva na učitelja. Letno naj bi se zaloga dopolnjevala z nabavo 1 do 1,5 enote na učenca oziroma učitelja. Fond knjižnice dopolnjuje tudi obvezna zbirka avdio-vizualnega gradiva, ki pa je na voljo predvsem profesorjem kot pripomoček pri pouku, nabavljamo pa tudi ustrezen fond periodike.

Temeljna zaloga je dne 31.12.2022 znašala 12.690 naslovov in 23.503 izvodov knjig ter 1.319 naslovov in 3.136 izvodov neknjižnega gradiva.

V knjižnici imamo tudi 145 naslovov in 956 izvodov zaloge serijskih publikacij.

Celoten fond gradiva je računalniško obdelan in opremljen s črtnimi kodami. Knjižnično gradivo je postavljeno po načelu prostega pristopa in je urejeno po sistemu UDK (univerzalna decimalna klasifikacija).

V letu 2022 smo v šolski knjižnici z nakupom in darovi pridobili 439 naslovov (784 enot) knjižničnega gradiva. Kupili smo 335 naslovov in 555 izvodov knjižničnega gradiva – od tega 268 naslovov (464 izvodov) knjig, 33 naslovov (53 izvodov) neknjižnega gradiva in 38 naslovov (44 izvodov) serijskih publikacij.

Vsako leto določeno število knjig tudi odpišemo. Knjige odpisujemo po naslednjem kriteriju: neaktualna vsebina, poškodovano gradivo, knjige, pisane v cirilici in gotici. Knjižnica vodi inventarne knjige gradiva in ima računalniški katalog. Vodstvu šole vsako leto predložimo plan dela ter ob koncu poslovnega leta tudi letno poročilo o delu.

Seznami učbenikov:

Splošna gimnazija

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik

Predšolska vzgoja

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik

Naša šola ima učbeniški sklad. Že vrsto let je upravljavka učbeniškega sklada šolska knjižničarka. Temeljna zaloga učbeniškega sklada znaša 311 naslovov (8.961 izvodov) učbenikov.

Učbeniški sklad je vnešen v program COBISS in se izposoja računalniško. Na ta način je spremljanje podatkov o nabavi in odpisu ter statistiki izposoje enostavnejše.

COBISS (kooperativni online sistemi in servisi)

Ob koncu leta 1998 smo se kot deveta srednješolska knjižnica v Sloveniji aktivno vključili v sistem COBISS. Do danes je v ta sistem vključenih 926 slovenskih knjižnic (od tega 116 srednješolskih knjižnic). Za aktivno sodelovanje v tem sistemu je potrebno dovoljenje za vzajemno katalogizacijo, ki ga izda Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK).

Gradivo v lokalno bazo vnaša knjižničarka (ki ima dovoljenje za vzajemno katalogizacijo). Odkar smo vključeni v vzajemni katalog Slovenije, smo vanj prispevali (ustvarili) 1.312 novih zapisov.

V živo okolje izposoje smo se vključili v začetku šolskega leta 2001/02 – tako lahko dijaki tudi prek svojega mobilnega telefona ali domačega računalnika vidijo, katero gradivo je v knjižnici prosto za izposojo.

Ves fond gradiva je prelepljen z nalepkami s črtno kodo. Na ta način so statistika obiska, prirasta gradiva in odpisov vodene računalniško.

Naši dijaki si lahko gradivo izposojajo z dijaško izkaznico, ki se v knjižnici uporablja namesto knjižnične izkaznice.

Dijaki si lahko gradivo poiščejo s pomočjo iskalnika po IZUM-ovem katalogu COBISS+ preko enega izmed računalnikov, ki so jim na voljo v čitalnici, preko domačega računalnika ali s pomočjo mobilnega telefona z uporabo aplikacije mCOBISS (video navodila za pomoč pri uporabi mCOBISSa: povezava).

Sigla (registrska številka) naše knjižnice, pod katero smo registrirani v razvidu slovenskih knjižnic, je 51242, kratica, pod katero nas najdete v vzajemnem katalogu, pa je TGMB.

Odpiralni čas in knjižnični red

Knjižnica je odprta od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00.

 

Nekaj informacij iz knjižničnega reda:

– vpis v knjižnico je brezplačen – rok izposoje je 14 dni,

– naenkrat si učenec lahko izposodi največ 6 knjig,

– v knjižnico ni dovoljeno vnašati hrane in pijače,

– garderobo in torbe je treba odložiti ob vhodu v knjižnico,

– izgubljene knjige je potrebno nadomestiti z novimi,

– za poškodovane knjige je treba povrniti stroške popravila.

Več podrobnosti o knjižničnem redu

Knjižničarka
Rajka Marhold, univ. dipl. bibl.
tel.: 02 / 250 40 49
E-mail: knjižnica